[[totalAmount]] Total Cost (VND): [[totalCost]]

Sưng gan, hoại tử gan ở tôm