[[totalAmount]] Total Cost (VND): [[totalCost]]

Nuôi tôm thẻ và bệnh thường gặp