[[totalAmount]] Total Cost (VND): [[totalCost]]

Làm ao lót bạt, lưới che nắng