[[totalAmount]] Total Cost (VND): [[totalCost]]

Hình ảnh nuôi tôm