[[totalAmount]] Total Cost (VND): [[totalCost]]

Đường ruột, gan tuỵ... và thu hoạch