[[totalAmount]] Total Cost (VND): [[totalCost]]

Bệnh tiêu hóa ở tôm