[[totalAmount]] Total Cost (VND): [[totalCost]]

Bệnh liên quan đến tiêu hoá ở tôm