[[totalAmount]] Total Cost (VND): [[totalCost]]

Bệnh gan tuỵ, đốm đen ở tôm