[[totalAmount]] Total Cost (VND): [[totalCost]]

Bệnh đường ruột, tiêu hoá ở tôm