[[totalAmount]] Total Cost (VND): [[totalCost]]

Bệnh đốm trắng, gan tụy trên tôm