[[totalAmount]] Total Cost (VND): [[totalCost]]

Bệnh đen mang ở tôm sú