ĐĂNG MỘT BÀI VIẾT

- Bài viết được hiểu là sản phẩm, việc làm, hoặc dịch vụ

- Ví dụ dưới đây là hướng dẫn Đăng một Sản phẩm. (Đăng việc làm hoặc đăng dịch vụ, bạn thực hiện tương tự).

Bước 1: Nhấp vào Biểu tượng

Bước 2: Nhập thông tin bài viết sản phẩm

Thông tin bao gồm

1/ Tên sản phẩm:  Chiều dài 1 – 100 ký tự

2/ Mô tả sản phẩm:

- Thông tin về sản phẩm đầy đủ, chi tiết sẽ làm cho sản phẩm của bạn nổi bật hơn.

- Chiều dài 1 – 10.000 ký tự

3/ Giá:

- Nhập giá sản phẩm bằng ký tự số (từ 0-9)

- Với tùy chọn giá “đ” hoặc “$”

4/ Danh mục: chọn danh mục phù hợp cho sản phẩm

5/ Hình ảnh

- Tối đa 20 hình ảnh / một sản phẩm

- Định dạng: chấp nhận hình có định dạng chuẩn (*.jpg, *.png)

- Kích thước: hình ảnh tốt nhất 1024x1024 hoặc lớn hơn. Nên sử dụng hình vuông thay vì hình chữ nhật hay hình đứng.

- Ngoài ra bạn có thể nắm kéo hình ảnh qua lại để tùy chỉnh chọn hình đại diện đầu tiên cho sản phẩm

Bước 3: Nhấp nút “Đăng” để hoàn tất đăng bài viết sản phẩm